Clicky

Salderingsregeling naar 2024 uitgesteld.

Op 20 Mei heeft de minister van Klimaat en Energie (Rob Jetten) de kamer geïnformeerd over de invulling van het gemaakte coalitie akkoord.
Specifiek gezegd, hierin schetst hij de beleidscontext en de stand van zaken bij de realisatie van zon-PV in Nederland. Op de laatste pagina wordt een interessant onderdeel behandelt, namelijk de salderingsregeling. De salderingsregeling houdt in dat te veel opgewekte energie van de zonnepanelen die terug geleverd wordt aan het elektriciteitsnet wordt ingehouden op uw energieverbruik. Hierdoor staat er minder ‘verbruikte energie’ op je rekening en betaal je dus uiteindelijk geen belasting over energie die je eigenlijk wél verbruikt hebt.

Salderingsregeling naar 2024

De salderingsregeling zou vanaf 2023 geleidelijk aan afgebouwd worden tot een vergoeding van 0% in 2031. In het nieuwe coalitieakkoord is een grote focus gesteld op het klimaatneutraal worden in 2050. Een van de maatregelen om daar te komen is het stimuleren van zonnepanelen installaties. De belangrijkste factor voor mensen zelf om zonnepanelen te installeren blijft het financiële plaatje. Zonnepanelen verdienen zichzelf terug over een bepaalde tijd en zijn daarmee een interessante investering.
Deze plannen hebben ervoor gezorgd dat de afbouw van de salderingsregeling naar 2024 verplaatst is. Echter blijft het eindjaar wel op 2031 staan. De afbouw zal dus sneller gaan nadat deze later aanvangt. Een overzicht van de eerdere regeling en de nieuwe regeling is terug te zien in onderstaande afbeelding. Uiteraard blijft het wederom nog maar te bezien of het in 2024 daadwerkelijk dan van start zal gaan. Inmiddels is de afbouw van de salderingsregeling namelijk al enkele keren uitgesteld.

Salderingsregeling afbouw afbeelding
Oude afbouw van de salderingsregeling vergeleken met de nieuwe afbouw zoals benoemd in de zonnebrief van minister Rob Jetten.

Wilt u weten of zonnepanelen ook voor u interessant zijn? Voer dan eenvoudig en snel onze zonnepanelen calculator in.

Wilt u nog gebruik maken van de gunstige regeling van het salderen? Kijk voor zonnepanelen eens verder in onze webshop.

Fragment uit Zonnebrief van het ministerie van Klimaat en Energie

Bij huishoudens is de toepassing van zon-PV de afgelopen jaren sterk gegroeid, mede dankzij de salderingsregeling. De terugverdientijden voor zon op dak bij huishoudens worden steeds lager, waardoor het zeer aantrekkelijk is om te investeren in zonnepanelen en huishoudens op termijn minder fiscale stimulering nodig hebben. Daarom heeft het vorige kabinet besloten om de salderingsregeling geleidelijk af te bouwen (Kamerstuk 31 239, nr. 314). Uit de Klimaat- en Energieverkenning komt naar voren dat de groei bij huishoudens zich ook bij de DGKE-WO / 22119653 voorgenomen afbouw van de salderingsregeling door blijft zetten. Het wetsvoorstel is door uw Kamer controversieel verklaard en heeft daarom lang stilgelegen, wat maakt dat het voorstel moet worden aangepast. Hiervoor zal ik voor de zomer een nota van wijziging indienen. Het kabinet heeft besloten de startdatum van de afbouw met twee jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd. In 2025 zal eenmalig een iets grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd. Dit houdt in dat, net als in het oorspronkelijke wetsvoorstel, vanaf 2031 niet meer gesaldeerd kan worden.

Deze voorgestelde wijziging in het afbouwtraject heeft een beperkte invloed op de terugverdientijden. Met een technische levensduur van 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen voor huishoudens zeer interessant. In onderstaande tabel (volgende pagina) zijn het oude en het voorgenomen afbouwtraject weergegeven. Ik heb, gezien de recente ontwikkelingen, TNO opdracht gegeven het rapport uit 202017 te actualiseren en daarbij uit te gaan van de meest recente cijfers betreffende de elektriciteitsprijzen, belastingen en investeringskosten in zonnepanelen. Ik zal uw Kamer voor de zomer over de uitkomsten daarvan informeren. In de nota van wijziging zal ik daarnaast een eenmalig tussentijds meetmoment opnemen om de vinger aan de pols te houden om het afbouwtraject te kunnen bijstellen, indien daar aanleiding toe zou zijn.

De hele zonnebrief teruglezen over de salderingsregeling naar 2024? Klik dan hier

Back To Top